dellstore@dc4.cz

Všeobecné obchodní podmínky

A. Základní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost DC4 CZ, a. s., se sídlem Hulínská 2352/28d, Kroměříž, IČ: 29242681, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl B, vložka 6222, jako prodávající (dále jen „DC4“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s DC4.

4) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

B. Kupní smlouva

I. Uzavření kupní smlouvy

1) Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží DC4 na webových stránkách provozovaných DC4. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky DC4, za případné chyby při přenosu dat DC4 nenese odpovědnost. Toto přijetí DC4 neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e–mailem na zadaný e–mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není–li ve VOP uvedeno jinak.

2) Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP, včetně reklamačního řádu DC4, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3) Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

II. Dodání předmětu koupě

1) Kupní smlouvou se DC4 zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí DC4 kupní cenu.

2) DC4 si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

3) DC4 Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

4) DC4 splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní–li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

5) Má–li DC4 věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, DC4 odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

6) Dodá–li DC4 větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je DC4 bez zbytečného odkladu odmítl.

7) DC4 odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

8) Není–li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí DC4 věc podle zvyklostí; nejsou–li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří DC4 věc pro přepravu.

9) S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si DC4 vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,– Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, DC4 provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

III. Přechod nebezpečí škody

1) Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2) Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou DC4 způsobila porušením své povinnosti.

3) Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní DC4 umožnila nakládat.

5) Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže DC4 škodu způsobila porušením své povinnosti.

C. Vady

1) DC4 odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména DC4 odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které DC4 nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití DC4 uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

i. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

ii. na odstranění vady opravou věci;

iii. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

iv. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí DC4, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DC4; to neplatí, žádal–li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní–li DC4 vady v přiměřené lhůtě či oznámí–li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí–li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu DC4 nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že DC4 nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3) Je–li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může DC4 dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může DC4 odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní–li DC4 vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DC4.

4) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

5) Při dodání nové věci vrátí Kupující DC4 na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

6) Neoznámil–li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná–li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla–li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7) Jednotlivé lhůty, práva a povinnosti vyplývající odpovědnosti za vady blíže upravuje Reklamační řád.

D. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1) Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a.i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

a.ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

a.iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující (spotřebitel) o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat DC4 na adrese DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž formou jednoznačného prohlášení, když vzorový formulář pro odstoupení je na www.dellstrore.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3) Rozhodne–li se Kupující – spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, DC4 doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu DC4 spolu s odstoupením s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou) číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

4) Odstoupí–li Kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá DC4 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od DC4 obdržel, a to na své náklady.

5) Zboží by měl Kupující – spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6) Odstoupí–li Kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu DC4 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí–li Kupující – spotřebitel od smlouvy, DC4 však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než jí Kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží DC4 odeslal.

7) Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou–li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi DC4 a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde–li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není–li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má DC4 právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

E. Ochrana osobních údajů

1) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost DC4 se sídlem Hulínská 2352/28d, Kroměříž, IČ: 29242681. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@dc4.cz, tel: +420 602 266 773.

2) Účely
DC4 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pro plnění oprávněného zájmů za účelem obchodních jednání, plnění smlouvy anebo případné vyřízení reklamace s Kupujícím. Osobní údaje mohou být také použity pro plnění oprávněného zájmu DC4 za účelem prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího v případě poskytnutí speciální nabídky Kupujícímu. V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa použity za účelem informování o novinkách nebo marketingových akcích prostřednictvím obchodných sdělení.

3) Předávání
Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou předání osobních údajů související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) a v případě udělení souhlasu také marketingových akcí. Osobní údaje mohou být také předány v nezbytné míře dodavatelům zboží za účelem prokázaní záruční lhůty anebo vyřešení reklamace. DC4 postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

4) Zpracování
Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím DC4 za účelem plnění smlouvy, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího a v případě poskytnutí souhlasu také pro marketingové účely jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Osobní údaje budou uloženy u DC4 po dobu 10 let počínajících koncem posledního účetního období, kterého se týkají. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neumožnění plnění smlouvy ze strany prodávajícího.

5) Souhlas pro marketingové účely
V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupující souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro marketingové účely (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, SMS) a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Kupující má právo souhlas kdykoliv písemně odvolat zasláním na adresu DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01 Kroměříž. Kontaktní údaje jsou: e-mail: info@dc4.cz, tel: +420 602 266 773. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na uvedené kontaktní údaje. DC4 se zavazuje po odvolání souhlasu Kupujícím dál osobní údaje pro marketingové účely nezpracovávat a to tak, že osobní údaje shromážděné za tímto účelem vymaže/skartuje. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupujícím je dobrovolné, nemá vliv na plnění předmětu uzavírané smlouvy.

6) Práva Kupujícího
Kupující má právo požadovat od DC4 přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (v případě, že byli poskytnuty správci ve běžně používaném a strojově čitelném formátu). Kupující má právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. Kupující má také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

F. Závěrečná ustanovení

1) Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi DC4 a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému DC4. DC4 v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

2) DC4 si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

3) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

4) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi DC4 a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje DC4 Kupujícímu nejdříve využít kontakt na DC4 pro vyřešení nastalé situace.

5) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6) Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. června 2017. a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle DC4 nebo elektronicky na www.dellstore.cz.

7) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28. června 2017.